Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Hair Vrijdagnotarissen & adviseurs, gevestigd te Oisterwijk.

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

ARTIKEL 1

De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs is een maatschap, bestaande uit rechtspersonen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

ARTIKEL 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3

Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend risico.

Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de griffie van de rechtbank te Den Haag en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

ARTIKEL 4

De maatschap voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

ARTIKEL 5

Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

ARTIKEL 6

Declaraties van de maatschap zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en wordt vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 5% per maand in rekening gebracht. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als hele maand.

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, welke kosten gesteld worden op het maximum van de wettelijk toegestane incassokosten.

ARTIKEL 7

Indien een bedrag langer dan vier dagen door de maatschap wordt beheerd is de maatschap gerechtigd een vergoeding voor beheer- en administratiekosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Een rentevergoeding is evenwel pas aan de orde indien het bedrag langer dan vier dagen door de maatschap wordt beheerd. Op deze vergoeding kunnen de beheer- en administratiekosten worden ingehouden. In het geval een bank een rentevergoeding in rekening brengt aan de maatschap voor het houden van gelden voor derden dan is de maatschap gerechtigd deze in rekening te brengen bij degene die de gelden op de rekening heeft gestort.

ARTIKEL 8

Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

ARTIKEL 9

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook van de leden van de maatschap, van bestuurders van maten-rechtspersonen, van werknemers en van hulppersonen van de maatschap.

WET WWFT

Notarissen zijn in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme verplicht ongebruikelijke transacties te melden en cliënten, teneinde een melding mogelijk te maken, te identificeren zodra sprake is van dienstverlening. Nadere gegevens zijn beschikbaar via de brochure “Identificatie- en Meldplicht voor beroepsgroepen” van het Ministerie van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.